Célunk

Hozzájárulni hazánk fejlődéséhez, egy, a felnövekvő generáció boldogságát és boldogulását középpontba helyező közoktatási és köznevelési rendszeren keresztül. 

Bízunk abban, hogy közösségünkkel, munkánkkal, erőforrásainkkal és elképzeléseinkkel vonzóbbá tudjuk tenni a pedagóguspályát.

Víziónk

Milyen köznevelési rendszert, milyen pedagóguspályát képzelünk el?
Ti vagytok a föld sója (Mt 5,13)

Hisszük, hogy a gyermekek neveléséhez olyan köznevelési rendszer szükséges, melyben a szülők, a pedagógusok és az oktatás irányítói partnerként tekintenek egymásra.

Hisszük, hogy lelkileg, szellemileg és fizikailag egészséges gyermekek nevelésének, és a képességeik kibontakoztatásának elengedhetetlen alapfeltétele az, hogy a pedagógushivatás vonzó legyen, és megfelelő számú, elhivatott és jól képzett pedagógus legyen jelen a gyermekek életében.

Hisszük, hogy mindehhez nélkülözhetetlen a pedagógusok és a köznevelési intézmények más alkalmazottai gazdasági és szociális érdekeinek képviselete és védelme.

Hisszük, hogy felelősek vagyunk önmagunkért, egymásért és a ránk bízott gyermekekért.

Ezért szükségesnek éreztük egy keresztény pedagógusközösség létrehozását és fenntartását, mely a fenti célokat szolgálja. 

Missziónk

Mit teszünk azért, hogy a víziónk megvalósuljon?
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés (Lk 10,2)

Küldetésünk, hogy a kereszténység társadalmi tanítását megvalósítsuk a pedagógus hivatásban és a köznevelés területén.

Küldetésünk, hogy elősegítsük a pedagógusok társadalmi, erkölcsi és anyagi megbecsültségének javulását, egy jól látható életpálya kialakítását, és ezen keresztül a köznevelési rendszer fejlődését, és így a gyermekek képességeinek kibontakoztatását.

Célunk, hogy a pedagógusok elismertségét növeljük, segítsük munkájuk megismertetését és népszerűsítését, formáljuk a szülők és a társadalom közneveléssel kapcsolatos szemléletét, és így hozzájáruljunk ahhoz, hogy egyre többen válasszák ezt a hivatást.

Célunk a köznevelés összes szereplőjének megszólítása és bevonása a közös munkába.

Hisszük, hogy tevékenységünkkel többletértéket hozunk létre, mellyel a pedagógusok és a köznevelési rendszer minden szereplőjének javát szolgáljuk. 

Vállaljuk, hogy keresztény pedagógusként minden erőnkkel azon leszünk, hogy mindezt hitünk tanításával összhangban valósítsuk meg.

Téged is hívunk

Arra hívjuk a keresztény pedagógusokat és a köznevelési intézmények alkalmazottait, és mindenki mást, aki egyétért céljainkkal, hogy habitusukhoz és lehetőségeikhez mérten váljanak aktív tagjaivá ennek a közösségnek.

Azt reméljük, hogy egy olyan közösségre találtok a Küldetésben, mely megerősít és támogat titeket hivatásotokban.

Érdekek és érdekképviselet

Érdekek – Milyen érdekeket képviselünk?

Kiérlelt szakmai érdekeket.

A pedagógusok és a köznevelési intézmények alkalmazottainak gazdasági és szociális érdekein keresztül közvetetten a diákok, a szülők, a fenntartók, és az egész társadalom érdekeit. Hisszük, hogy ami a pedagógusnak jó, az a köznevelési rendszer összes szereplőjének jó.

Célunk, hogy elősegítsük egy társadalmi konszenzuson alapuló köznevelési rendszer felépülését, mely a benne tanulók kiteljesedését szolgálja. Ebben a pedagógus szerepe kiemelten fontos.

Képviselet – Hogyan képviseljük az érdekeket?

A Küldetés egy olyan pedagógusközösség és érdekvédelmi szervezet, amely a szakszervezeti érdekképviselet mellett keresztény és pedagógiai értékekért és célokért, ezek megvalósításáért küzd. Az érdekegyeztetés során az emberi lét teljességéből indul ki, ezért fontosnak tartja az anyagi érdekeken túl az erkölcsi, kulturális, közösségi értékek védelmét. Célja az érdekvédelem folyamán a munkaadó és munkavállaló együttműködése, a közös érdek felismerése, és az ezen alapuló megállapodás elősegítése, megkötése, ideértve a kollektív szerződést és más megállapodásokat is.

Partneri kapcsolatot kívánunk kialakítani a köznevelési rendszer valamennyi szereplőjével: a fenntartókkal, a szülőkkel, az állammal, az oktatáskutatókkal és -szakértőkkel, más érdekvédelmi szervezetekkel, valamint a médiával és a társadalom egészével.